เกี่ยวกับสมาคม

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

นายกสมาคมอะเฟอรีซิส

สาส์นจากนายกสมาคมอะฟรีลิซิส (ประเทศไทย)

เรียนสมาชิกที่เคารพรัก

สมาคมอะเฟอรีซิส (ประเทศไทย) ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้วิธีอะเฟอรีซิส (Therapeutic apheresis) ให้ก้าวหน้าทันเหตุการณ์ ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เรื่อง อะเฟอรีซิส และพัฒนาให้มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Therapeutic apheresis ระหว่างสมาชิกและประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางที่จะเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สมาคมฯ มุ่งหวังให้การใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางด้านนี้ทัดเทียมองค์กรอะเฟอรีซิสระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยมีการประสานความร่วมมือกับสมาคมอะเฟอรีซิส ประเทศญี่ปุ่น และวางแผนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ World Apheresis Association (WAA) อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้แพทย์ไทยได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาชาติ

ในนามของนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารสมาคมอะเฟอรีซิสฯ กระผมมีความมุ่งมั่นอย่างสูงสุดที่จะพัฒนางานด้านอะเฟอรีซิสของประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้วิธีอะเฟอรีซิสให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สมาคมอะเฟอรีซิสฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้

รายยนามกรรมการสมาคม

รศ. พญ. พิมพรรณ กิจพ่อค้า

รศ. พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล

พันเอกนายแพทย์ อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์

รศ. พญ. พรรณดี วัฒนบุณยงเจริญ

รศ. นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

รศ. พญ. สสิธร ศิริโท

นพ. เมธา อภิวัฒนากุล

ผศ. นพ. สุกิจ รักษาสุข

ศ. พญ. ทัศน์พรรณ ศรีทองกุล

ผศ. นพ. วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์

ติดต่อเรา

Email: thailandapheresis@gmail.com